Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019
Ngày đăng: 29/09/2022 03:16 PM

    Công văn Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019: File PDF

    Dự thảo Tờ trình: File PDF

    Dự thảo Nghị quyết: File PDF